ใบสมัครเข้ารับการแนะแนว

                                          สถาบันแนะแนวการศึกษาอินเตอร์

  สาขาวิชา ...........................วิชาเอก..........................วันที่สมัคร.........................

               รหัสนักศึกษา ...............................สมัครภาคเรียนที่........................

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อผู้สมัคร นาย/นส./นาง........................นามสกุล.............................ชื่อเล่น..............

First Name Mr/Miss/Mrs...........................Last Name......................................

วัน เดือน ปีเกิด..............................อายุ........ปี สัญชาติ.............ศาสนา.....................

บัตรประชาชนเลขที่................................ สถานภาพ : โสด/สมรส/หม้าย/หย่า ..............

ที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ : เลขที่............หมู่ที่.........ชื่อสถานที่..........................................

ซอย........................ ถนน ............................แขวง/ตำบล.......................................

เขต/อำเภอ........................ จังหวัด ......................... รหัสไปรษณีย์...........................

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.......................ระบบ.............. E-Mail : ...................................

Facebook.............................................. IDLine...............................................

สำเร็จการศึกษาระดับ.....................สาขา........................วันเดือปีที่จบ.......................

ชื่อสถานที่ทำงาน.........................................................ตำแหน่ง..............................

ที่ตั้ง....................................................................................โทร..........................

ชื่อผู้ติดต่อแทนได้  นาย/นส./นาง ......................นามสกุล ..........................................

เบอร์โทรศัพท์ ........................ระบบ............. เกี่ยวข้องเป็น..........................กับผู้เรียน


                 ข้าพเจ้าขอรับรองคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆตามที่ระบุในเอกสารใบสมัครข้างต้น และยินดีปฏิบัติตามที่สถาบัน

กำหนด  หากภายหลังพบว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติ ,ใช้วุฒิปลอม หรือไม่ประสงค์จะได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ข้าพเจ้า

ยินยอมไม่ขอถอนคืนค่าธรรมเนียมใดๆที่จ่ายให้แก่สถาบันไปแล้วทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ

                                            ลงชื่อผู้สมัคร.......................................................................

                                       ลงชื่อผู้ปกครอง(เฉพาะอายุต่ำกว่า20ปี)....................................


Powered by AIWEB