Home
Main menu

Username

Password


forget password
Member Registration
 


 

 

สถาบันแนะแนวการศึกษาและอาชีพอินเตอร์

"ข่าวดีสำหรับผู้จบม.3หรือกำลังหาที่ศึกษาต่อ"

ม.3 เรียนปริญญาตรีเทียบโอนจบได้ใน 2 ปี 

ปวส.เรียนปริญญาตรีเทียบโอนจบได้ใน 1ปี 4เดือน

กำลังเรียน มัธยมปลาย , ปวช. , ปวส

เรียนปริญญาตรีล่วงหน้าควบคู่กับการเรียนปกติ

เพื่อให้จบปริญญาตรีเร็วขึ้น

ระบบทางไกลอยู่ที่ไหนก็เรียนได้

หลักสูตรที่เปิดสอน


ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สารสนเทศทั่วไป)

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา)


วางแผนการเรียนให้จบเร็วขึ้น ง่ายขึ้น ในระยะเวลาสั้นลงโดยผู้รู้จริง

จบปริญญา มสธ. มากที่สุด 9 ปริญญา

จบปริญญา ตรี โท เอก รวม 17 ปริญญามากที่สุดในประเทศไทยโอกาสสุดท้าย ภาค 1/2560


ขยายรับสมัครถึง 20 กันยายน 2560 

ติดต่อ 081-309-8827 , Fax 02-082-1520


สนใจมีรายได้เสริม หรือรายได้หลัก ระหว่างเรียน

รับปรึกษาสำหรับผู้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน

เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้เรียนและมีงานที่มั่นคง 

 

โรงเรียนใดต้องการให้ไปแนะแนวการศึกษาติดต่อได้ฟรี

Copyright (c) 2006 by kokun kelapat


Powered by AIWEB