Home
Main menu

Username

Password


forget password
Member Registration
 


 

 

สถาบันแนะแนวการศึกษาและอาชีพอินเตอร์

"ข่าวดีสำหรับผู้จบม.3หรือกำลังหาที่ศึกษาต่อ"

ม.3 ขึ้นไป เรียนปริญญาตรีเทียบโอนจบได้ใน 2 ปี 

ปวส.เรียนปริญญาตรีเทียบโอนจบได้ใน 1ปี 1เทอม

กำลังเรียน มัธยมปลาย , ปวช. , ปวส

เรียนปริญญาตรีล่วงหน้าควบคู่กับการเรียนปกติ

เพื่อให้จบปริญญาตรีเร็วขึ้น

ระบบทางไกลอยู่ที่ไหนก็เรียนได้

หลักสูตรที่เปิดสอน


รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา)

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

นิเทศศาสตร์

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ไทยคดีศึกษา)*

* เฉพาะสาขานี้ผู้จบ ปวส.หรืออนุปริญญาทุกสาขา เรียนจบได้ภายใน 4เทอม

วางแผนการเรียนให้จบเร็วขึ้น ง่ายขึ้น ในระยะเวลาสั้นลงโดยผู้รู้จริง

จบปริญญา มสธ. มากที่สุด 9 ปริญญา

จบปริญญา ตรี โท เอก รวม 17 ปริญญามากที่สุดในประเทศไทย

ภาค S / 2560

ปิดรับสมัคร  30 เมษายน 2561 

โทร 081-309-8827, 098-258-0084 

ระบบชั้นเรียน (เรียนที่ ม.ราชภัฏจันทรเกษม)

บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการตลาด

ภาคปกติและภาคสมทบ

จบ ม.6 เรียนจบได้ใน 3 ปี

จบ ปวส. เรียนจบได้ใน 2 ปี

กำลังเปิดรับสมัคร ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ 

 

โรงเรียนใดต้องการให้ไปแนะแนวศึกษาติดต่อได้ฟรี

Copyright (c) 2006 by kokun kelapat


Powered by AIWEB