Home
Main menu

Username

Password


forget password
Member Registration
การสมัคร

ส่งมาที่ ดร.ก่อกุล กีฬาพัฒน์

50/978 ซอยจตุโชติ 20

แขวงออเงิน  เขตสายไหม

กทม.10220 โทร 0813098827หลักฐานการสมัครเรียน.

1. ใบสมัครเรียนพร้อมกรอกข้อความเท่าที่กรอกได้ (โหลดได้จากเว๊บไซด์)

พร้อมลายเซ็นผู้สมัครและลายเซ็นต์ผู้ปกครองกรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 20ปี 

2. สำเนาหลักฐานการศึกษา  จำนวน 2 ชุด (เซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ)

3. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด (เซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด (เซ็นรับรองสำเนาทุกฉบับ)

5. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 12 รูป (แต่งกายสุภาพ ใส่เสื้อมีปก)

6. สำเนาสลิปใบโอนเงินค่าลงทะเบียนเรียน (กรณีสมัครทางไปรษณีย์) 

7. สำเนาหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี)จำนวน 2 ชุด เช่นใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ,ทะเบียนสมรส


Copyright (c) 2006 by kokun kelapat


Powered by AIWEB